Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

More carbon dioxide in the atmosphere can have serious effects on climate change

Mer koldioxid i atmosfären kan slå hårt mot klimatet

Sweden
Dagens Nyheter
20/08/2010
Annika Nilsson

Träd och andra gröna växters förmåga att suga upp koldioxid avtar, och det får konsekvenser på klimatet, enligt en ny studie. Svår torka och många brander har gått hårt åt jordens grönska under det senaste decenniet, det varmaste sedan mätningarna

startade på 1800-talet.

– Det är ett tidigt tecken på att jordens naturliga kolsänka håller på att sakta in. Följden blir att koldioxidhalten i atmosfären kan öka allt snabbare, säger Steven

Running, professor i skogsekologi vid universitetet i Montana i USA och en av författarna bakom studien som publiceras i tidskriften

Science i dag. Forskare har länge känt till att ungefär hälften av all koldioxid som släpps ut, i stället för att hamna i atmosfären, absorberas av havet och av de gröna växterna på

land. PÅ 80- OCH 90-TALET höll växtligheten jämna steg med stigande koldioxidhalter. Men den trenden tycks nu vara bruten.

– Kurvorna pekar åt fel håll, och det fi nns andra studie som tyder på att detsamma gäller för havet,

säger Steven Running. Med hjälp av satellitdata uppskattar han och hans kolleger att den minskade så kallade primärproduktionen på land motsvarar 550 miljoner ton kol lagrat i växter. I NORR BIDRAR klimatförändringarna till en längre växtsäsong. På så sätt ökar grönskan. Men på andra håll i världen är det inte värmen, utan tillgången på vatten som är den begränsande faktorn. Svår

torka och fl er skogsbränder under det senaste decenniet gör därför att nettot ändå blir negativt.

I TILL EXEMPEL Australien har växtligheten sjunkit dramatiskt de senaste tio åren till följd av torka och svåra skogsbränder.

– Jag har själv varit där och sett hur torkan har slagit mot växtligheten. Det såg ut som om fåren åt jord, säger Steven Running. I förlängningen, menar han, leder denna utveckling till att konkurrensen
om världens odlingsmark ökar.

– Det betyder i sin tur större begränsningar för både mat- och biobränsleproduktion än förväntat, säger Steven Running.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: