Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Committee on climate: agriculture should be reduced 30 percent of its greenhouse gases

Klimakommission: Landbruget skal skære 30 procent af sine drivhusgasser

Denmark
Information
28/09/2010
Jørgen Steen Nielsen

At blive fri for kul, olie og gas er ikke nok for klimaet, siger klimakommissionen i rapporten, der offentliggøres i dag. Også de danske landmænd må gøre noget ved udledningen af drivhusgasser

Danmark kan godt skaffe sig energien i 2050 og opnå forsyningssikkerhed uden brug af kul, olie og gas. Men Danmark kan ikke leve op til EU’s langsigtede klimamål, hvis det kun er energisektoren, der stiller om. Dansk landbrug må også klimareguleres via f.eks. udledningsgrænser for drivhusgasser, nye afgifter el.lign. 30 procent af dagens udledninger fra landbruget skal væk inden 2050.

Dét er ifølge Informations oplysninger en af anbefalingerne i den omfattende rapport fra den regeringsnedsatte Klimakommission, som offentliggøres i dag.

Kommissionens resultat af to et halvt års arbejde afleveres til regeringen, som klima- og energiminister Lykke Friis håber kan spille ud med sin egen køreplan for omstillingen til en fossilfri energiforsyning i november.

Klimakommissionen, der ledes af professor i biologi og prodekan ved Københavns Universitet Katherine Richardson, har haft den dobbelte opgave at vise vej til et Danmark, der ikke bruger fossil energi og samtidig lever op til EU’s langsigtede mål for reduktion i drivhusgasudledningerne.

Omstillingen til grøn energi kan ifølge kommissionen realiseres i 2050 eller før ved at satse stærkt på energieffektivisering, mange flere vindmøller til havs, mere biomasse og solvarme m.m., og det kan gøres med omkostninger for samfundet, der ifølge Informations oplysninger kun vil forsinke den forventede rigdomsforøgelse til den tid med nogle få måneder.

Gyllen og gødningen

Hvad udledning af CO2 og andre drivhusgasser til atmosfæren angår, har Klimakommissionen valgt at gå efter EU-målet om 80-95 pct. reduktion i 2050, målt i forhold til 1990-niveauet. I dag udleder energisektoren i Danmark godt 49 mio. ton CO2 årligt, og det kan bringes ned til 0,6 mio. ton ved at afvikle brugen af kul, olie og gas, viser kommissionens køreplan.

Andre samfundssektorer udleder imidlertid i dag, hvad der svarer til 15 mio. ton CO2, og det indebærer, at Danmark med en fossilfri energisektor kun når 75 procent reduktion i 2050 - ikke de 80-95 procent, som er EU-målet. Derfor har Klimakommissionen også gransket landbruget, hvorfra 10 af de resterende 15 mio. ton drivhusgasser i dag udledes.

Resultatet af den granskning er, at heller ikke landbruget går fri af nye krav og restriktioner på vejen mod det fossilfri samfund.

Dagens rapport vil således anbefale, at der i forbindelse med miljøgodkendelse til udvidelse og ombygning af landbrug med husdyr stilles konkrete mål om reduktion af bedriftens drivhusgasudledninger. Det drejer sig om methan, der kommer fra drøvtyggeres - det vil sige primært køers - fordøjelse og fra gylle samt lattergas, der afgives fra husdyrgødning.

Klimakommissionen anbefaler, at disse udledninger nedbringes fra dagens 10 mio. ton til syv mio ton i 2050, dvs. en reduktion i erhvervets udledninger på 30 procent. Foruden reduktionsmål som del af miljøgodkendelser til husdyrbedrifter anbefaler Klimakommissionen, at udsivningen af drivhusgasser fra dyrkning og dræning af lavbundsjorde ophører. Det kunne f.eks. ske via en afgift på udledninger fra disse jorde. Lavbundsjorde er lavtliggende arealer, der tidligere har været moser, søer eller enge, men i dag er tørlagt og opdyrket.

Landbruget åbne

I brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer siger direktør Claus Søgaard-Richter, at landbruget gerne medvirker til at gøre noget ved klimaudfordringen.

»Landbruget er en væsentlig sektor i forhold til drivhusgasudledningerne i Danmark. Jeg kender ikke Kommissionens anbefalinger, som jo ikke er offentliggjort endnu, men vi har selv været med til at pege på lavbundsarealerne. At købe nogle af de arealer ud af drift vil være et væsentligt miljø- og klimamæssigt tiltag,« siger Claus Søgaard-Richter.

»Forslaget om også at bruge miljøgodkendelser som instrument kan jeg ikke kommentere uden at vide mere.«

Klimakommissionen bemærker i sin rapport, at det i dag er muligt for EU-landene at indfri en del af deres klimaforpligtelser ved at købe CO2-kreditter i øst- og u-lande i stedet for hjemlige indgreb. Det er f.eks. en udvej, den danske regering benytter sig af. Da det imidletid er uvist, hvordan en sådan international mekanisme vil se ud i fremtiden, har kommissionen ikke inddraget den i sine modeller.

Da kommissionen i rapporten helt afvikler det danske forbrug af fossil energi, har man heller ikke indregnet brug af en fremtidig CO2-rensningsteknik på kulkraftværker - den såkaldte CCS-teknologi - i sine scenarier for CO2-reduktion.

Reduktionen i udledninger af drivhusgasser opnås i rapporten således alene ved hjemlige indgreb: Afviklingen af de fossile brændsler, reduktion af landbrugets udledninger m.m. I alt vil Danmark i 2050 i følge Informations oplysninger have reduceret sine udledninger af CO2 og andre drivhusgasser med 85 procent i forhold til 1990-niveauet, hvis kommissionens køreplan følges.

 Klimakamp kan blive en folkesag

Næsten ni ud af 10 støtter omstilling til sol, vind og biomasse

Danskerne vil gerne leve i et grønt land, der får al sin energi fra vedvarende energikilder som vind, biomasse og sol. En ny meningsmåling foretaget for Greenpeace af TNS Gallup viser, at hele 87 pct. af befolkningen er enig eller overvejende enig i, at det danske energisystem skal omstilles helt til vedvarende energi inden 2050. Kun fem pct. af de adspurgte er uenige eller overvejende uenige i, at det er en god ide. Syv pct. ved ikke.

»De tal er jeg meget, meget glad for,« siger Lars Christian Lilleholt, Venstres energipolitiske ordfører, i en kommentar til meningsmålingen. »Det betyder jo, at både Greenpeace, Venstre og vælgerne er enige om, at vi skal omstille til vedvarende energi. Jeg fornemmer også, at der i Venstres vælgerskare er stor bevægelse i retning af det synspunkt, at vi skal gøre os uafhængige af importeret energi. Ved at stille om til vedvarende energi går klima og forsyningssikkerhed op i en højere enhed.« Blandt det store flertal, der støtter den grønne omstilling, er 39 pct. helt enige og 48 pct. overvejende enige i projektet.

Målingen viser, at der i Venstre er 81 pct. af vælgerne, der er enige eller overvejende enige i, at det grønne energisystem uden kul, olie og naturgas er en god ide. 10 pct. er uenige eller overvejende uenige.

Også hos Dansk Folkeparti, der har udtalt skepsis over for både vindmøller og klimaændringernes realitet, er der stor opbakning: 86 af partiets vælgere er enige eller overvejende enige i, at den grønne energiforsyning er svaret.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: