Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Measured impact of climate initiatives

Vil måle virkning av klimatiltak

Norway
Aftenposten
11/10/2010
Av Stine Barstad

I vår fikk Regjeringen krass kritikk fra Riksrevisjonen for at den i liten grad systematisk måler effekten av klimatiltakene. Nå går den kritikken i møte.

I mars i år kom Riksrevisjonen med en rapport om klimapolitikken hvor den blant annet påpekte at det er vanskelig å vurdere om Norge når sine klimamål, fordi myndighetene ikke systematisk måler effekten av tiltakene og virkemidlene som brukes til å få bukt med klimagassutslippene.

Riksrevisor Jørgen Kosmo stilte også spørsmål ved om Erik Solheim har tilstrekkelig informasjon til å vurdere om andre sektorer følger opp tiltakene som skal til å nå målene på en skikkelig måte.

FN savner detaljer

Norge ønsker å fremstå som et foregangsland i arbeidet med å få ned klimagassutslippene, men heller ikke FNs klimakonvensjon er fornøyd med hvordan Norge følger opp tiltakene.

Også herfra etterlyses det en bedre oversikt over hvilken effekt tiltakene har, til tross for at Norge har forpliktet seg til å levere årlige rapporter om klimagassutslipp, utfordringer, tiltak og virkemidler i hver enkelt sektor.

- Når de påpeker dette, er det sikkert fordi de sammenligner oss med hvordan andre land rapporterer og mener vi kunne produsert bedre, sier direktør Ellen Hambro i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Omfattende rapport

På forespørsel fra Miljøverndepartementet har Klif nå utarbeidet en plan for hvordan man kan bedre oppfølgingen av klimatiltakene. Resultatet er et klimakompass – en rapport som skal komme annet hvert år som skal inneholde:

•           Presentasjon og analyse av utslippsutviklingen i Norge

•           Analyse av effekten av iverksatte tiltak og virkemidler

•           Forventet utvikling i utslipp og avstanden til klimamålene

•           Vurdering av mulige virkemidler og tiltak fremover.

-Dette vil fortelle oss hvor vi står og hvor vi kan gå videre for å nå målene, sier Hambro.

- Skyter ikke i blinde

-Noe av dette gjøres allerede i dag, men dette blir en helhetlig og systematisk rapportering. Det er mange ulike virkemidler på klimafeltet, og det er viktig å vite hvilke som har vært treffsikre, og kostnadene ved dem, legger hun til.

-Hvilke tiltak har vært mindre effektive?

-Det har jeg ingen konkrete eksempler på, men vi skal nå sette oss ned og analysere hvor effektive for eksempel ulike tilskuddsordninger har vært.

-Er det en risiko for at vi har pøst ut penger på tiltak vi ikke vet om har noen effekt?

-Jeg tror ikke det, for vi har krav om analyse av alle nye virkemidler som skal iverksettes i forkant. Så vi skyter aldri helt i blinde. Men vi foreslår nå å se på totaliteten av alle virkemidlene og hvordan de virker sammen, med jevne mellomrom.

Vanskelige valg

-Noen vil innvende at det ikke er mangel kunnskap om utslipp og tiltak det skorter på i Norge, men politisk vilje til å ta skikkelig grep. Vil klimakompasset gjøre det vanskeligere for politikerne ikke å gjøre noe?

-Jo bedre faktakunnskap og analyse man har, jo lettere er det å gjøre politiske grep. Men det er klart at det er vanskelige politiske valg som skal gjøres. Vi mener dette systemet vil gi et godt beslutningsgrunnlag, sier Hambro.

Riksrevisjon fornøyd

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten i Riksrevisjonen mener tiltaket fra Klif ser fornuftige ut.

- Vi ser positivt på at de har grepet fatt i noen av funnene i vår undersøkelse, der vi etterlyste mer systematisk dokumentasjon om måloppnåelsen. Særlig i et felt som dette hvor så mange sektorer kan bidra, er det viktig med et verktøy som kan måle om man når målene. Hvis dette realiseres, vil det bidra positivt, sier han.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: