Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

No reliance on fossil requires legislation

Fossil uafhængighed kræver lovgivning

Denmark
Poltiiken
02/11/2010

Klimakommissionens første anbefaling ud af 40 opfordrer Folketinget til at etablere overordnede lovmæssige rammer for visionen om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler og opnå markante reduktioner i drivhusgasudledningen.

Lovgivningen skal sikre, at der foretages årlige vurderinger af udviklingen, og at virkemidlerne f.eks. hvert femte år revurderes og tilpasses for de kommende 5-10 år, således at fremskridt mod endemålet sikres.

Kommissionsformand Katherine Richardson betegnede ved præsentationen af kommissionens rapport denne anbefaling som den måske vigtigste. Klimakommissionen understreger, at vi står over for en langsigtet udfordring, som kræver, at målet tænkes ind i alle kommende tiltag på tværs af sektorer.

Uden rammelovgivning, som sikrer løbende opfølgning på mål for udfasning af fossil energi, er risikoen, at politikerne ender med at udskyde de nødvendige beslutninger til om 5, 10 og 20 år og dermed skubber regningen fra den ene generation til den næste.

Det er, som grafen illustrerer, netop hvad der sker for øjeblikket i dansk klimapolitik.

Hvis vi fortsætter den nuværende utilstrækkelige klimaindsats (den røde kurve), vil vi i løbet af blot 5-10 år have opbygget et så stort efterslæb, at der til den tid vil være behov for en stor og dyr indsats for at komme tilbage på rette spor (den grønne kurve).

Regeringen har tilkendegivet sin hensigt om dansk uafhængighed af fossile brændstoffer i 2050 og planlægger derfor i de kommende måneder, hvordan en række initiativer fra kommissionens ’værktøjskasse’ skal igangsættes. Hvorfor er dette ikke tilstrækkeligt? Hvorfor er det nødvendigt med overordnet lovgivning?

Er der ikke blot tale om et politisk tonedøvt forslag med planøkonomiske undertoner?

Når svaret herpå er et klart nej, skyldes det, at opstilling af politiske pejlemærker og delmål 5-10 år frem i tiden er en fleksibel og allerede anvendt fremgangsmåde på andre politikområder og i andre lande.

I Danmark har vi således i mange år benyttet lignende planer i den økonomiske politik. Folketinget har siden 1990’erne på tværs af skiftende flertal arbejdet med økonomiske flerårsplaner, hvis formål har været at fremtidssikre velfærdsydelserne på trods af befolkningsudviklingen.

Den første flerårsplan, som gik under betegnelsen 2010-planen, er siden blevet afløst af 2015-planen, og en 2020-plan er bebudet til foråret. Disse planer er i kraft af de løbende justeringer et meget fleksibelt værktøj. Planerne har betydet, at finanspolitikken har været præget af en høj grad af ansvarlighed. Hvis et finanslovsforslag ikke er i overensstemmelse med den gældende økonomiske flerårsplan, bliver afsenderen stemplet som et økonomisk uansvarligt parti.

Danmark har brug for en klima- og energipolitik, som kendetegnes af samme grad af ansvarlighed. Klimakommissionen henviser i sin rapport til den klimalov, man har vedtaget i Storbritannien. Denne fastsætter et langsigtet mål for drivhusgasudledningen.

Samtidig nedsætter loven en permanent klimakomite, som rapporterer årligt om udviklingen og kommer med råd til indsatsen i den igangværende femårige periode samt pejlemærker for de næste to perioder. Regeringen har på den baggrund pligt til at fremlægge en handlingsplan samt svare på komiteens årlige statusrapport.

Politikerne opstiller altså mål og delmål for, hvad samfundet gerne vil opnå, men lægger sig ikke endegyldigt fast på midlerne flere årtier frem, da den billigste løsning bedst sikres ved at revurdere og justere virkemidlerne løbende.

Med inspiration fra Storbritannien bør en dansk lov om fossil uafhængighed sikre, at der tages de nødvendige politiske beslutninger både på kort, mellemlang og lang sigt. Lovgivning skal sikre, at der skabes sikkerhed for, at det kan betale sig at investere i omstillingen til et fossilfrit Danmark.

Klimaminister Lykke Friis har understreget, at det grundlæggende spørgsmål, vi må stille os selv, er, om vi vil sende vores penge ud af landet eller investere dem i Danmark. Det er helt rigtigt, at Folketinget her skylder befolkningen et svar. Svaret kan passende gives ved at beslutte ikke at spilde skattekroner på køb af udledningsrettigheder eller såkaldte CO2-kreditter fra især Kina. Det er netop, hvad den britiske regering har besluttet for perioden 2008-2012.

Resultatet af Klimakommissionens arbejde må ikke kun blive en erklæring om et langsigtet mål om fossil uafhængighed i 2050. Vi ved, at langsigtede visioner ikke gør det alene. Derfor skal målene tættere på og være konkrete og forpligtende.

På tværs af Folketingets partier er der bred enighed om alvoren af de klima- og energipolitiske udfordringer og om, at løsningen er at blive uafhængig af fossile brændsler. Hvis denne enighed er reel, bør der være opbakning i Folketinget til en dansk lov om fossil uafhængighed.

Af John Nordbo og Martin Risum Bøndergaard

(John Nordbo er klima- og miljøchef, Martin Risum Bøndergaard er klima- og energipolitisk medarbejder, begge WWF Verdensnaturfonden)

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: